NUTN Department of Culture and Natural Resources

學術研究

2023臺南學與區域研究學術研討會

時間:112年10月21日(星期六)           

地點:國立臺南大學文薈樓J106演講廳

主辦單位:國立臺灣歷史博物館

              國立臺南大學文化與自然資源學系

 

詳細請參閱議程表