NUTN Department of Culture and Natural Resources

Admissions

地理學概論參考書目:

1.石再添、鄧國雄、張瑞津、黃朝恩、石慶得、楊貴三、許民陽,曾正雄,2008,地學通論(自然地理概論)(增版修訂)。臺北:吉歐文教事業有限公司。Cloke, P.、Crang, P.、Goodwin, M.(著)

2.王志弘、李延輝、余佳玲、方淑惠、石尚久、陳毅峰、趙綺芳(譯),2006,人文地理學概論。臺北:巨流圖書公司。

 

史學導論參考書目:

1.周樑楷、吳振漢、胡昌智(主編),1995,史學導論,臺北:國立空中大學。 

2.杜維運,1992,史學方法論,臺北:三民書局。

Bibliography of Introduction to Geography:

1. Shi Zaimian, Deng Guoxiong, Zhang Ruijin, Huang Chao'en, Shi Qingde, Yang Guisan, Xu Minyang, Zeng Zhengxiong, 2008, General Earth Science (Introduction to Natural Geography) (revised edition) Taipei: GEO Culture Education Co., Ltd. Cloke, P., Crang, P., Goodwin, M. (by)

2. Wang Zhihong, Li Yanhui, Yu Jialing, Fang Shuhui, Shi Shangjiu, Chen Yifeng, Zhao Qifang (translated), 2006, Introduction to Human Geography. Taipei: Juliu Books.

 

Bibliography of Introduction to History:

1. Zhou Liangkai, Wu Zhenhan, Hu Changzhi (editor), 1995, Introduction to History, Taipei: National Sky University.

2. Du Weiyun, 1992, Historical Methodology, Taipei: Sanmin Bookstore.